Трудово право

Въпроси относно назначаване на прокурист зададен към Министерство на труда и социалната политика

Въпрос

Физическо лице , работи на основен трудов договор с продължителност 8 часа, възможно ли е същото това лице да бъде назначено като прокуриств ООД на втори трудов договор по чл.111 от КТ?

Отговор

В чл.21 и сл. От Търговския закон е уредена фигурата на прокуриста, който е физическо лице, натоварено и упълномощено от търговец да управлява предприятието му. В разпоредбата на чл.21, ал.1, изр. Първо от ТЗ е предвидено, че прокуристътуправлява предприятието на търговеца срещувъзнаграждение. Съгласно чл.111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други работодатели за извършване на работа в извън установеното за него работно време по основното трудово правоотношение /външно съвместителство/, освен ако не е уговорено друго в индивидуалния му трудов договор по основното трудово правоотношение. В разпоредбата на чл.113 от КТ е предвидено, че максималната продължителност на раб.време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от:

  1. 40 часа седмично – за ненавършилите 18-годишна възраст работници и служители.
  2. 48 часа седмично – за другите работници и служители

При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал.1 т.2 могат да работят и повече от 48 часа.

Мнението ни е , че няма пречка лицето да сключи договор за допълнителев труд по чл.111от КТ при спазване на посочените по-горе разпоредби.