Изчисление неизползван отпуск

Пример:

Имаме за м.март 21 отработени дни. Възнаграждение за март 340.00 лв.
коефициент:
м.април – 22 работни дни
м.март – 21 работни дни
Съгл. разпоредба – 21/22 = 0.95
Работникът има  20 дни неизползван отпуск
Изчисления:
340 лв : 21 = 16.19 лв
Коригираме с коефициента – 16,19 х 0.95 = 15,38 дневна ставка за отпуска.
20 дни отпуск х 15,38 лв = 307,60 лв