Удостоверение А1

Удостоверение А1
Често задаван въпрос е как да изпратим работниците си в чужбина в рамките на ЕС?
Като за начало всяко дружество следва да извади удостоверение А1 за всеки един от работниците си, които ще изпълняват трудовите си задължения извън България.
А1 се издава от НАП при наличието на определени показатели на фирмата.
Показателите са следните :
1) Оборотът, реализиран в България, трябва да бъде най-малко 25% процента за предходните 12 месеца.
Ако Дружеството е новорегистрирано – разглежда се реализираният оборот за последните 4 месеца, като изискването отново е най-малко 25% от приходите да бъдат в България.
2) Трябва да се представят Договорите, сключени с местни лица в България и Договорите, сключени с чуждестранни лица от Европейския съюз. Договорите с Европейския съюз трябва да са преведени и легализирани.
3) Дружеството трябва да има кадрова обезпеченост както за дейността си в България, така и за дейността си в Европейския съюз. Допуска се едно дружество да командирова 75% от своя персонал по Договори за Европейския съюз. За изпълнението на Договорите в България трябва да остане поне 25% от персонала. Трябва да се има предвид, че при изчисляването на тези проценти не се включват управленския и помощния персонал (директори, зам. директори, управители, секретар, домакин, снабдител, деловодител, касиерка, портиер, охрана и други), т.е. трябва да се има предвид единствено и само кадрите, пряко свързани с изпълнението на Договорите както в България, така и в чужбина.
3) Трябва да се направи представяне на фирмата
4) При попълването на Заявлението за получаване на Удостоверение А1 трябва да се представят допълнително сключените трудови договори , заповед за командировка , лична карта, копие от Уведомление по чл. 62 КТ.
5) Трябва също да се приложи Удостоверение за липса на данъчни задължения, от където да е видно, че Дружество се разчита с Бюджета. Този документ не е задължителен, тъй като служителите от НАП могат да видят какво е състоянието на Дружеството и без този документ. Този документ е много важен за Вас преди кандидатстването
6) При попълването на Искането за А1 задължително се посочва задължително, че командированото лице е за сметка на работодателя, от което следва, че заплати, данъци и осигуровки ще се заплащат в България.
7) Сроковете на Договора и времето на командировки трябва да са съобразени. А1 се издава за период до 2 години, но ако договорът с контрагента и заповедта за командировка са например за 6 месеца, то А1 също се издава за период от 6 месеца.
8) По отношение на хората, които ще командировате – те трябва да имат задължително медицинска застраховка. Желателно е да имат Европейска здравна карта, особено при командировки, по-дълги от 2 месеца.
9) Добре е работните заплата да се изплащат по банков път. По този начин убедително се доказва, че сумите, начислени върху ведомостите за заплати реално се изплащат на персонала.
10) За всяко командировано лице се изисква отделно Удостоверение А1.
11) За всяка командировка се издава ново Удостоверение А1.
12) По повод на тези командировки задължително се представя преведен и легализиран Договор със страната от Европейския съюз, а също и издадените анекси, фактури и инвойси.

Нови формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство в сила от 01.01.2015 год

Националният осигурителен институт уведоми осигурителите и самоосигуряващите се лица, че от 1 януари 2015 г. влизат в сила нови образци на документи за изплащане на парични обезщетения при болест и майчинство.

Изменени и допълнени са образците на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите (Приложение № 9) към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), обнародвани в бр.90 на ДВ от 31.10. 2014 г.
Измененията са във връзка с въвеждането от 1 януари 2015 г. на новия ред за издаване на болничните листове и за представяне в НОИ на данните от тях и от решенията по обжалването им от органите на медицинската експертиза. За осигурителите и самоосигуряващите се лица вече отпада задължението да представят в териториалните поделения (ТП) на НОИ болничните листове, издадени след 31 декември 2014 г., но с оглед осъществяването на последващ контрол от компетентните органи, е необходимо работодателите да ги съхраняват за срок 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени.
С изменените образци от началото на 2015 г. в ТП на НОИ ще се представят само декларациите от осигурителите/самоосигуряващите се относно правото на парично обезщетение (Приложение №15) и другите необходими документи за болнични листове, издадени след 31 декември 2014 г., независимо че временната неработоспособност може да е започнала преди 1 януари 2015 г.. Осигурителите трябва да представят с новите образци и всички заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, независимо от датата, от която се иска изплащане на обезщетенията.
Болнични листове, издадени преди 1 януари 2015 г., се представят в ТП на НОИ с утвърдените за 2014 г. образци на придружително писмо (Приложение № 8) и опис на документите, (Приложение № 9)
Важно е да се знае, че издадените след 31 декември 2014 г. болнични листове върху бланки „Болничен лист за временна неработоспособност, са невалидни. В тези случаи болничният лист следва да бъде анулиран от органа на медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов – по образец, съгласно приложение № 3 към Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им.

Новите образци и формеляри можете да откриета на сата ни в раздел Парични Обезщетения и Майчинство

https://rangodit.bg/project/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/?preview=true&preview_id=175&preview_nonce=5eef75b5c1

ЗАКРИВА се от 01.03.2014 година сметка 7301 „Единна сметка” на ТД на НАП Бургас офис Бургас

трудом-и-заработной-платы

РАЗКРИТИ  нови  сметки  от 01.03.2014 год.  на ТД на НАП Бургас офис Бургас

в ТБ Райфайзенбанк ЕАД Бургас, BIC код RZBBBGSF

 

IBAN  сметка

Код за вид плащане

Вид приход

   
BG54RZBB91558120019159

11 00 00

Приходи на централния бюджет
BG12RZBB91558520019106

55 11 11

Приходи за социалноосигурителните фондове към НОИ- ДОО,Уч.ПФ и ФГВРС
BG37RZBB91558620019157

56 11 11

Приходи за НЗОК

 

 

ДЕЙСТВАЩИ и след 01.03.2014 год. сметки на ТД на НАП офис Бургас,  разкрити в ТБ Райфайзебанк ЕАД Бургас, BIC код RZBBBGSF

 

IBAN  сметка

Код за вид плащане

Вид приход

   
BG79RZBB91558820019112

58 11 11

Приходи  ДЗПО
BG20RZBB91553320019100 Принудително събиране

 

Изчисление неизползван отпуск

Пример:

Имаме за м.март 21 отработени дни. Възнаграждение за март 340.00 лв.
коефициент:
м.април – 22 работни дни
м.март – 21 работни дни
Съгл. разпоредба – 21/22 = 0.95
Работникът има  20 дни неизползван отпуск
Изчисления:
340 лв : 21 = 16.19 лв
Коригираме с коефициента – 16,19 х 0.95 = 15,38 дневна ставка за отпуска.
20 дни отпуск х 15,38 лв = 307,60 лв

Промени в данъчното законодателство в сила от 2013 година

ВИД ДАНЪК данъчна
основа
срок на
деклариране
срок на внасяне
ЗКПО
1 Годишен корпоративен данък-чл.92,93 годишна
данъчна печалба
31.03.следваща
година
31.03.следваща
година
2 Авансови вноски за год.корп. Данък
– от чл.83 до чл.91
прогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларация по чл.92 до 31.03
а)месечни за приходи над 3 мил.лв 1/4 отпрогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларацияпо чл.92 до 31.03
до 15 число на текущия месец, за м.12 не се внася
б)тримесечни за приходи над 300 хил.лв. 1/12 от прогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларацияпо чл.92 до 31.03
до 15 число
на месеца следващ тримесечието, за ІV трим. Не се внася
Внимание!!! Чл.94 се отменя-
надвнесения корпоративен данък НЕ може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски
3 Данък удържан при източника
по чл.194 и 195
срок до края на
месеца следващ тримесечието
срок до края на
месеца следващ тримесечието
а) по чл.194-дивиденти и
ликвидационни дялове
начислената за
тримесечието сума данъчна ставка 5%
срок до края на
месеца следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределяне на дивиденти или ликвид.дялове
срок до края на
месеца следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределяне на дивиденти или ликвид.дялове
б)чл.195 доход от източник в страната
на чуждестранни юридически лица
начислената за
тримесечието сума данъчна ставка 10%
срок до края на
месеца следващ тримесечието на начисляване
срок до края на
месеца следващ тримесечието на начисляване
4 Данък върху разходите начислените разходи за календарната година с годишната
данъчна декларация до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
а)социални разходи начислените
разходи за календарната година
с годишната
данъчна декларация по  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
б)разходи за леки коли начислените
разходи за календарната година
с годишната
данъчна декларация по  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
в) представителни разходи начислените разходи за календарната година с годишната
данъчна декларация  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
 №  ВИД ДАНЪК  данъчна основа  срок на деклариране  срок на внасяне
ЗДДФЛ
1 чл.38, ал.13 се облагат лихвите по
депозити на физически лица
удържат и внасят от
търговските банки
2 чл.37, ал.1 облагане доходите на
чужедстранни лица (данък при източника)
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
3 чл.38,ал.12 доходи от наем
(данък при източника)
тримесечен доходи до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
4 чл.42, ал.8 авансово удържане на данък
върху трудовите възнаграждения
месечен доход до 25 число на следващия месец до 25 число на следващия месец
5 чл.43, ал.4 доходи от стоп.дейност
изплатени от предприятие или самоосиг.лице
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от п-то, като за ІV трим.не се начислява и внася данък
6 чл.44, ал.4-когато платец на доход от
наем е предприятие или самоосиг.лице
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от п-то, като за ІV трим.не се начислява и внася данък
7 чл.48 – годишно облагане с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Еднолични търговци -15% с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Физически лица – 10% с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
8 Справка по чл.73 – декларират се обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
 изплатени доходи от стоп.дейност,
от наем и други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
необлагаеми доходи по чл.13 ал.1,т.3,7
,8,9,20,21,24 – само ако са над 5000 лв.
обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Внимание!!
Внесения през ІV трим. Окончателен
данък за начислени /изплатени доходи на чуждестранни лица в глава VІ от ЗДДФЛ се декларира по действащите към 31.12.2012 г.срокове
За данъци дължими но невнесени към 31.12.2012г. Срокът за подаване на декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ е 31.07.2013г.

ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Въпроси относно дължими осигурителни вноски на работници и служители  зададен към Министерство на труда и социалната политика

въпрос

Дължат ли работодателите осигурителни вноски върху премиите по застраховка “ Живот “ на работниците и служителите си?

 

отговор

Съгласно чл. 2а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт. Това означава, че осигурителни вноски не се дължат върху застрахователните премии ако в нормативен акт е посочено, че работодателят задължително застрахова работниците и служителите със застраховка живот. ЕКБ“