Промени в данъчното законодателство в сила от 2013 година

ВИД ДАНЪК данъчна
основа
срок на
деклариране
срок на внасяне
ЗКПО
1 Годишен корпоративен данък-чл.92,93 годишна
данъчна печалба
31.03.следваща
година
31.03.следваща
година
2 Авансови вноски за год.корп. Данък
– от чл.83 до чл.91
прогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларация по чл.92 до 31.03
а)месечни за приходи над 3 мил.лв 1/4 отпрогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларацияпо чл.92 до 31.03
до 15 число на текущия месец, за м.12 не се внася
б)тримесечни за приходи над 300 хил.лв. 1/12 от прогнозна
данъчна печалба /ПДП/
с годишната
данъчна декларацияпо чл.92 до 31.03
до 15 число
на месеца следващ тримесечието, за ІV трим. Не се внася
Внимание!!! Чл.94 се отменя-
надвнесения корпоративен данък НЕ може да се приспада от следващи авансови и годишни вноски
3 Данък удържан при източника
по чл.194 и 195
срок до края на
месеца следващ тримесечието
срок до края на
месеца следващ тримесечието
а) по чл.194-дивиденти и
ликвидационни дялове
начислената за
тримесечието сума данъчна ставка 5%
срок до края на
месеца следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределяне на дивиденти или ликвид.дялове
срок до края на
месеца следващ тримесечието, в което е взето решение за разпределяне на дивиденти или ликвид.дялове
б)чл.195 доход от източник в страната
на чуждестранни юридически лица
начислената за
тримесечието сума данъчна ставка 10%
срок до края на
месеца следващ тримесечието на начисляване
срок до края на
месеца следващ тримесечието на начисляване
4 Данък върху разходите начислените разходи за календарната година с годишната
данъчна декларация до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
а)социални разходи начислените
разходи за календарната година
с годишната
данъчна декларация по  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
б)разходи за леки коли начислените
разходи за календарната година
с годишната
данъчна декларация по  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
в) представителни разходи начислените разходи за календарната година с годишната
данъчна декларация  до 31.03 на следващата година
до 31.03 на  следващата година
 №  ВИД ДАНЪК  данъчна основа  срок на деклариране  срок на внасяне
ЗДДФЛ
1 чл.38, ал.13 се облагат лихвите по
депозити на физически лица
удържат и внасят от
търговските банки
2 чл.37, ал.1 облагане доходите на
чужедстранни лица (данък при източника)
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
3 чл.38,ал.12 доходи от наем
(данък при източника)
тримесечен доходи до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
4 чл.42, ал.8 авансово удържане на данък
върху трудовите възнаграждения
месечен доход до 25 число на следващия месец до 25 число на следващия месец
5 чл.43, ал.4 доходи от стоп.дейност
изплатени от предприятие или самоосиг.лице
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от п-то, като за ІV трим.не се начислява и внася данък
6 чл.44, ал.4-когато платец на доход от
наем е предприятие или самоосиг.лице
тримесечен доход до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от предприятието
до края на месеца
следващ тримесечието на начисляване на дохода от п-то, като за ІV трим.не се начислява и внася данък
7 чл.48 – годишно облагане с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Еднолични търговци -15% с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Физически лица – 10% с декларация по
чл.50 от ЗКПО – годишен размер
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
8 Справка по чл.73 – декларират се обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
 изплатени доходи от стоп.дейност,
от наем и други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
необлагаеми доходи по чл.13 ал.1,т.3,7
,8,9,20,21,24 – само ако са над 5000 лв.
обща годишна
данъчна основа
до 30 април
следваща година
до 30 април
следваща година
Внимание!!
Внесения през ІV трим. Окончателен
данък за начислени /изплатени доходи на чуждестранни лица в глава VІ от ЗДДФЛ се декларира по действащите към 31.12.2012 г.срокове
За данъци дължими но невнесени към 31.12.2012г. Срокът за подаване на декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ е 31.07.2013г.