Удостоверение А1

Удостоверение А1
Често задаван въпрос е как да изпратим работниците си в чужбина в рамките на ЕС?
Като за начало всяко дружество следва да извади удостоверение А1 за всеки един от работниците си, които ще изпълняват трудовите си задължения извън България.
А1 се издава от НАП при наличието на определени показатели на фирмата.
Показателите са следните :
1) Оборотът, реализиран в България, трябва да бъде най-малко 25% процента за предходните 12 месеца.
Ако Дружеството е новорегистрирано – разглежда се реализираният оборот за последните 4 месеца, като изискването отново е най-малко 25% от приходите да бъдат в България.
2) Трябва да се представят Договорите, сключени с местни лица в България и Договорите, сключени с чуждестранни лица от Европейския съюз. Договорите с Европейския съюз трябва да са преведени и легализирани.
3) Дружеството трябва да има кадрова обезпеченост както за дейността си в България, така и за дейността си в Европейския съюз. Допуска се едно дружество да командирова 75% от своя персонал по Договори за Европейския съюз. За изпълнението на Договорите в България трябва да остане поне 25% от персонала. Трябва да се има предвид, че при изчисляването на тези проценти не се включват управленския и помощния персонал (директори, зам. директори, управители, секретар, домакин, снабдител, деловодител, касиерка, портиер, охрана и други), т.е. трябва да се има предвид единствено и само кадрите, пряко свързани с изпълнението на Договорите както в България, така и в чужбина.
3) Трябва да се направи представяне на фирмата
4) При попълването на Заявлението за получаване на Удостоверение А1 трябва да се представят допълнително сключените трудови договори , заповед за командировка , лична карта, копие от Уведомление по чл. 62 КТ.
5) Трябва също да се приложи Удостоверение за липса на данъчни задължения, от където да е видно, че Дружество се разчита с Бюджета. Този документ не е задължителен, тъй като служителите от НАП могат да видят какво е състоянието на Дружеството и без този документ. Този документ е много важен за Вас преди кандидатстването
6) При попълването на Искането за А1 задължително се посочва задължително, че командированото лице е за сметка на работодателя, от което следва, че заплати, данъци и осигуровки ще се заплащат в България.
7) Сроковете на Договора и времето на командировки трябва да са съобразени. А1 се издава за период до 2 години, но ако договорът с контрагента и заповедта за командировка са например за 6 месеца, то А1 също се издава за период от 6 месеца.
8) По отношение на хората, които ще командировате – те трябва да имат задължително медицинска застраховка. Желателно е да имат Европейска здравна карта, особено при командировки, по-дълги от 2 месеца.
9) Добре е работните заплата да се изплащат по банков път. По този начин убедително се доказва, че сумите, начислени върху ведомостите за заплати реално се изплащат на персонала.
10) За всяко командировано лице се изисква отделно Удостоверение А1.
11) За всяка командировка се издава ново Удостоверение А1.
12) По повод на тези командировки задължително се представя преведен и легализиран Договор със страната от Европейския съюз, а също и издадените анекси, фактури и инвойси.