Труд и работна заплата

Пакетът включва следните услуги:

 • Изготвяне на документи във връзка с трудови договори
 • Регистриране на сключени, променени ли прекратени трудови договори в НАП по електронен път
 • Изготвяне на трудови и граждански договори, на договори за управление и контрол
 • Създаване и водене на трудови досиета на персонала
 • Издаване на служебни бележки, справки на служителите
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж Изготвяне на документи за получаване на парични обезщетения и помощи /болнични/
 • Изготвяне на документи във връзка с пенсиониране на служит ели
 • Изготвяне на ведомости за заплати, фишове, рекапитулации
 • Изчисляване на отпуски и болнични, подаване на болнични
 • Представителство при проверки и ревизии
 • Изчисляване на осигуровки, минимален осигурителен праг и данъци, свързани с трудовите и гражданските договори
 • Посредничество при проблемни отношения работник-работодател