Одит на фирми

Целта на предлаганите  от нас одиторски услуги е да осигурим висока степен на увереност от страна на потребителите на финансови отчети относно достоверното представяне на финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на нашите клиенти, съобразени и с техните нужди.
Одитът включва оказване на помощ и методическо ръководство при изготвяне на финансовите отчети по Националните и Международни счетоводни стандарти, както и одит на такива отчети в съответствие с Международните одиторски стандарти.

Нашите одиторски услуги включват :

  • Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП)
  • Независим финансов одит на финансови отчети изготвени съгласно Международните стандарти за финансово отчитане (IFRS)
  • Одит на отчети по проекти, финансирани по програми на Европейския съюз;
  • Преглед на финансови отчети;
  • Проверки по договорени процедури на отчети и доклади по различни проекти, финансирани със специални средства;
  • Проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по реда  глава XVI от Търговския закон ;
  • Проверки    по преценка на ръководството/собствениците.
  • Компилиране на финансова информация

Фирми, подлежащи  на задължителен независим финансов одит, съгласно чл. 38 от Закона за счетоводството:
На независим финансов одит от регистрирани одитори подлежат годишните финансови отчети на предприятията, при които се превишават минимум два от следните критерии за предходната година:
1. СУМА НА АКТИВА НА БАЛАНСА – 1,5 милион лева.
2. СУМА НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА – 2,5 милиона лева.
3. СРЕДНА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА – 50 души.

Независимо от горните критерии на независим финансов одит от регистрирани одитори задължително подлежат годишните финансови отчети на:
1. Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети и индивидуалните финансови отчети, включени в консолидацията.
2. Предприятия, осъществяващи дейности въз основа на отделни закони (банки, застрахователни, инвестиционни и осигурителни предприятия и други) за които това изискване е регламентирано в нормативен акт.
3. Предприятия – Акционерни дружества и Командитни дружества с акции.
4. Предприятията, които са емитенти по смисъла на закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Независимо от горните критерии, всяко дружество може да одитира своите отчети, при желание на ръководството, с цел удостоверяване на финансовата информация, съдържаща се в отчетите пред трети лица.

На независим финансов одит подлежат годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на обществено полезна дейност и вписани в централния регистър при Министерство на Правосъдието, когато за текущата година превишават един от следните критерии:
1. СУМА НА АКТИВА НА БАЛАНСА – 1 милион лева.
2. СУМА НА НЕТНИЯ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ ОТ СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ – 2 милиона лева.
3. Обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени за годината финансирания, получени през предходни години – 1 милион лева.

Одит на проекти или договорени процедури по европейски и национални програми се извършват по изискване на финансиращата институция.

Одит на договори за преобразуващи се дружества.