ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ

Въпроси относно дължими осигурителни вноски на работници и служители  зададен към Министерство на труда и социалната политика

въпрос

Дължат ли работодателите осигурителни вноски върху премиите по застраховка “ Живот “ на работниците и служителите си?

 

отговор

Съгласно чл. 2а от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, осигурителни вноски не се изчисляват и внасят върху направените от работодателя разходи за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт. Това означава, че осигурителни вноски не се дължат върху застрахователните премии ако в нормативен акт е посочено, че работодателят задължително застрахова работниците и служителите със застраховка живот. ЕКБ“